Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie funkcjonuje również Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizując zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, na które przekazywana jest dotacja celowa z budżetu państwa.

 

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,

wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

 

Podstawą uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest złożenie
w siedzibie zespołu wypełnionego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim
i posiadaną dokumentacją medyczną. Na zaświadczeniu lekarskim uwzględnione powinny być wszystkie schorzenia, na które choruje pacjent. Zaświadczenie lekarskie jest ważne przez 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza. W okresie tych 30 dni należy zatem złożyć całą dokumentację do zespołu.

W przypadku orzekania o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia wniosek wypełnia rodzic bądź opiekun prawny dziecka, który będzie pobierał zasiłek pielęgnacyjny.

 
Do wniosku i zaświadczenia lek. należy ponadto dołączyć:

- kserokopię dowodu osobistego (w przypadku dzieci jeśli posiadają dowód tymczasowy)

- kserokopie i oryginały kart wypisowych ze szpitala, sanatorium; aktualne wyniki badań (np. opisy zdjęć   rtg, TK, MR; spirometria: EKG; EEG i itp.)

- kserokopie kartotek lekarskich potwierdzonych przez lekarza lub pielęgniarkę za zgodność z oryginałem
(z okresu ostatnich 2-3 lat leczenia),

- aktualne opinie: psychologiczną i logopedyczną – jeśli osoba lub dziecko korzysta z pomocy psychologa
lub logopedy,

- kserokopię poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS,

- kserokopię wyroku sądu – w przypadku , gdy wnioskodawca jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony.

UWAGA:

W przypadku osób ponownie składających wniosek o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w celu kontynuacji wcześniej wydanego orzeczenia) wniosek może być złożony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem wcześniej wydanego orzeczenia
a załączone do wniosku dokumenty med. powinny dotyczyć okresu od ostatniej komisji.

 

W zespole również można uzyskać legitymacje osoby niepełnosprawnej, która wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Legitymacje dla dzieci do 16 roku życia wydawane są bez zdjęcia.

 

Telefon kontaktowy Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Cieszynie 033 4 777 125 i 033 4 777 126. Siedziba zespołu znajduje się na II piętrze Starostwa w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29 w pokoju 125. W budynku funkcjonuje winda.