Pomoc Instytucjonalna » Zasady kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 182).

 

W skrócie powyższa procedura przedstawia się następująco:
Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza ten fakt w swojej gminie w właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego i po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją starosta powiatu, na terenie którego usytuowany jest DPS, wyda decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS. Niemożliwe jest precyzyjne określenie terminu przyjęcia osoby wpisanej do rejestru oczekujących na zwolnione miejsce w domu pomocy społecznej, ponieważ tworzą się one poprzez zgon lub rezygnację dotychczasowego mieszkańca. Z chwilą zwolnienia się miejsca w DPS osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem socjalnych DPS określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej.

Wykaz powiatowych domów pomocy społecznej lub prowadzonych na zlecenie powiatu znajduje się w załączniku,  wszystkie posiadają zezwolenie  Wojewody na prowadzenie działalności. 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

Informacji dotyczących przyjęcia i miejsc w powiatowych domach pomocy społecznej lub prowadzonych na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego udziela się w PCPR w pokoju 114 lub pod nr tel. 33 4 777 119.

 Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  poz. 329.